Page 11 - Catalog95
P. 11

11                              .مُکِتَنـــ ِ سلَا ِرـــیَغِب ساـــّنلا ًةاـــعُد اوـــنوک

                         » ملاسلا هیلع قداص ماما «
                              .ناتیاه‌نابز‌اب‌هن‌دینک‌توعد‌ناتبوخ‌لامعا‌اب‌ار‌مدرم

                         تـــیبرت فدـــه اـــب ، یـــبهذم ی هـــبناج هـــمه درـــکیور
                         ،هدـــنیآ هـــب راودـــیما ،هاوـــخریخ ،وـــخ شوخ ،عاجـــش یـــناگتخومآ شناد

                         رادـــم نوناق و طـــبضنم ،یروآوـــن و رـــکف لـــها ،رگـــشسرپ ،تـــمه دـــنلب

                          .دـــشاب یم و هدوـــب رـــظندم عـــمتجم یاـــه تیلاعف ی هـــیلک یارـــب
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16